+98 51 38401777
+98 51 38420355
وب سرویس
در این سامانه شما می توانید شرکت خود را ثبت نموده و درخواست استفاده از وب سرویس را برای شرکت پیشتازان سفر ارسال نمایید.در صورتیکه مجموعه ای غیر از آژانس گردشگری هستید، اطلاعات یک آژانس گردشگری را به عنوان معرف خود وارد نمایید.
ثبت اطلاعات